دوره جامع کارگاه نوروتراپی ونوروفیدبک

‍ 📢اطلاعیه دوره جامع کارگاه نوروتراپی ونوروفیدبک

📍جهت ثبت نام 👇

‍ 🆔 @association_np

🔹🔹🔹🔹
@Neuropsychology_A
www.neuropsychology.ir
https://telegram.me/Neuropsychology

Be the first to comment

Leave a Reply