محورهای تخصصی انجمن

۱۹ محور تخصصی انجمن عصب روان شناسی ایران (نورو پسیکولوژی)  به این شرح است: 

۱- هیجان

۲- حافظه

۳- شناخت

۴- شخصیت

۵- توان­ بخشی

۶- زبان و تفکر

۷- ادراک زمان

۸- توجه و یادگیری

۹- ارزشیابی و درمان

۱۰- اخلاق، فرهنگ و هنر

۱۱- اعتیاد

۱۲- همسر آزاری

۱۳- کودک آزاری

۱۴- تعارض های خانوادگی

۱۵- رفتارهای خشونتی و تخریبی

۱۶- اختلال ها و انحراف های جنسی

۱۷- ناهمنوایی و ناسازگاری اجتماعی

۱۸- رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی

۱۹- سایکوپاتی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی