برگزارکنندگان و حامیان هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران:روندها وچالش ها

انجمن روان شناسی ایران                                                      پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 

ستاد علوم شناختی                                                               وزرات علوم،تحقیقات و فناوری- سازمان امور دانشجویان

 

جهاد دانشگاهی

 

ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

دانشگاه پیام نور